Betaling & Afmeldingspolitik

§1. MEDLEMSKAB

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til YogaForløb. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. YogaForløb kan bede om at se billedlegitimation. Husk derfor at uploade profilbillede på din profil.

 

§2. BETALING

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen PBS/automatisk kortbetaling, og du betaler for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS/automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at YogaForløb opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder YogaForløb sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.


§3. FORSEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et PBS medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskab spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af YogaForløb.


§4. VARIGHED/MEDLEMSKAB

Ved PBS-aftale/automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 5. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.


§5. OPSIGELSE

Betalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS medlemskab/automatisk kortbetaling er løbende måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til YogaForløb, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2020, og har en minimumsperiode på 1 måned. Minimumsperioden udløber den 31.01.2020. YogaForløb skal have modtaget medlemmets opsigelse senest 4 bankdage før d. 1 den efterfølgende måned, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.


§6. ÆNDRINGER I PRISER OG MEDLEMSVILKÅR

YogaForløb forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

 

§7. TRÆNING OG OPHOLD I CENTRET

YogaForløb er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. YogaForløb er også røgfrit område, både inde og ude. Al træning og ophold i YogaForløb's lokaler foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig hos YogaForløb. Unge mellem 15 og 18 år samt umyndige må kun benytte YogaForløb´s faciliteter, hvis YogaForløb har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Bare fødder er tilladt i centeret. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være slukket under al træning. Venter du et vigtigt opkald, så giv besked til underviser.


§8. MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKT

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller YogaForløb’s ansatte, kan YogaForløb uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskab.

 

§9. ÆNDRINGER I HOLD M.V.

YogaForløb forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, undervisere og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i YogaForløb samt på www.yogaforloeb.dk. Desuden kan YogaForløb samme dag aflyse hold eller ændre underviser/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.


§10. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos YogaForløb, samt ud fra sst's anbefalinger grundet COVID-19. YogaForløb tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.


§11. VÆRDIGENSTANDE

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderoben. YogaForløb bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra egendele som fx lommer på jakke mv.


§12. PERSONOPLYSNINGER/INFORMATIONER/NYHEDER

Ved indmeldelsen giver du lov til at YogaForløb må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til YogaForløb.


§13. AFBUD TIL HOLDTRÆNING

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på telefon 61142927 på hverdage indtil kl. 15, via kontakt@yogaforloeb.dk, eller via sms, når [CenterName] har åbnet for denne service. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 40,00. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit medlemskab blive lukket indtil gebyret er betalt.


§14. FREMMØDE

Fremmøde skal ske senest 5 minutter før yogatimens start. Fremmøde til behandling mv. med behandler skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig hos underviser, hvis ikke dit navn allerede er nævnt inden undervisnings start.

 

§15. VENTELISTE

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 2 timer før holdstart. Er det et morgenhold, vil du få besked aftenen før senest kl. 21.30. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.


§16. AFBUD TIL BEHANDLING

Hvis du ikke kan overholde din aftale med behandler, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS medlemskab/automatisk kortbetaling kr. 350,00/v.1times behandling og kr. 250,00/v.30min. behandling samt tlf. clairvoyance. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit medlemskab blive lukket indtil gebyret er betalt.


§17. BOOK EN VEN

På medlemskabet; GOLD & Fri Hold, er det muligt at booke én ven med på et givent hold om måneden. Det er kun muligt at tage den samme ven med én gang, så altså én prøvetime pr. ven.

Skriv til kontakt@yogaforloeb.dk din vens fulde navn, e-mail & tlf. samt det hold (tid & dato) din ven skal bookes på. Vær OBS på venteliste kan forekomme. Din ven vil modtage en SMS, når kommet på listen (se §15).
Rigtig god fornøjelse og velkommen til Dit YogaForløb :)

TVÆRSTRÆDE 14B, 3600 FREDERIKSSUND

Indgang omme i gården (blå gang, første dør til hj.)

Tlf.: +45 61142927 / e-mail: kontakt@yogaforloeb.dk

www.yogaforloeb.dk

Følg os på Facebook

& tilmeld dig vores NYHEDSBREV

Copyright @ YogaForløb 2018 All Rights Reserved.